Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông năm 2015 & Nghị quyết số 47/NQ-HDQT về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông năm 2015 & Nghị quyết số 47/NQ-HDQT về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2015

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2015

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hà Nội

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy CNDKKD lần thứ 17

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17

 

Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông và Nghị quyết số 046/NQ-ĐHĐCĐ

Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông

 Nghị quyết số 046/NQ-ĐHĐCĐ