Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Hà Nội

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy CNDKKD lần thứ 17

Công bố thông tin về việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 17

 

Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông và Nghị quyết số 046/NQ-ĐHĐCĐ

Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông

 Nghị quyết số 046/NQ-ĐHĐCĐ

Báo cáo tóm tắt về công ty đại chúng & Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

 Thông báo 1002/TB-SGDHN: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

  

Bản thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng - Tra-sas