Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông năm 2015 & Nghị quyết số 47/NQ-HDQT về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội cổ đông năm 2015 & Nghị quyết số 47/NQ-HDQT về kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015