Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên (2015)

 

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên (2015)