Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu TRS

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu TRS